Een content heading

Privacy statement Waterside II

Waterside II is zich er van bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens een onmisbaar aspect is van het privacy recht. Om dit recht te waarborgen, kunt u in deze verklaring nagaan wat er met uw gegevens gebeurt. De handelswijze van Waterside II is in overeenstemming met de meest actuele Wet Bescherming Persoonsgegevens en tevens met de Algemene Verordening Gegevensbescherming welke op 25 mei jl. is ingegaan. Waterside II BV is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacy statement.

Vragen of contact
Heeft u vragen over dit privacy statement, neem dan contact op met Waterside II via info@waterside2.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Waterside II verzamelt en verwerkt de volgende persoonsgegevens:
- Contactgegevens zoals, voor,- en achternaam, adres, telefoonnr., e-mailadres, IP-adres;
- Bedrijfsgegevens zoals, naam, factuuradres, KVK nr., BTW nr., telefoonnr., e-mailadres en IP-adres;
- Identiteitsgegevens zoals, geboortedatum, geboorteplaats;
- Inkomensgegevens zoals, uitkeringsinstantie, werkgever, inkomen, beroep;
- Financiële gegevens zoals, bankrekeningnr., vermogen, schulden;
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.
Waterside II houdt, in het kader van haar marketingactiviteiten, algemene bezoekgegevens bij van de website bezoekers. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek,- en klikgedrag op de website. Gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd. Daarnaast kunnen persoonsgegevens worden gebruikt om de relatie te onderhouden. Voorbeelden hiervan zijn het communiceren met bestaande relaties over nieuwe producten, diensten of functies van Waterside II.

Waterside II verzamelt uw persoonsgegevens in het kader van:
- Bezoek van de website;
- Bezichtiging van vastgoed;
- Verkrijgen van een optie op vastgoed;
- Opstellen van een overeenkomst tussen u en Waterside II e/o gelieerde vennootschappen;
- Naleven van de wettelijke zorgplicht, zoals de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme);

Op basis van welke grondslagen verwerken wij persoonsgegevens
Waterside II verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:
- Noodzaak;
- Wettelijke verplichting;
- Gerechtvaardigd belang;
- Toestemming;

Geautomatiseerde besluitvorming
Waterside II neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Waterside II BV) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Waterside II bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is. Gegevens die noodzakelijk zijn bewaren we gedurende de looptijd van de overeenkomst. Indien de overeenkomst eindigt dan bewaren we gegevens gedurende voorgeschreven wettelijke bewaartermijn.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen, over te dragen of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Waterside II.
Tevens heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u verzoekt de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@waterside2.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u persoonlijk is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Het kan zijn dat we niet in alle gevallen tegemoet kunnen komen aan een verzoek. Mocht dit het geval zijn zullen we dit gemotiveerd aan u mededelen.
Waterside II wijst u op de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Delen van persoonsgegevens met derden
Waterside II verkoopt uw gegevens niet aan derden. Zij verstrekt deze uitsluitend indien noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Waterside II blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Waterside II neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende en redelijke fysieke, technologische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Het gebruik van onze site, cookies of vergelijkbare technieken
Waterside II gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Waterside II gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.
Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Wijzigingen Privacy statement
Waterside II behoudt zich het recht op wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Het verdient aanbeveling om het privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Op onze website vindt u steeds het meest actuele statement.